Mar 27, 2013

National Parks of India


1. Wandur National Park- Andaman & Nicobar

2. Kaziranga National Park -Assam

3. Manas National Park- Assam

4. Palamau National Park- Jharkhand

5. Hazaribagh National Park -Jharkhand (Rhinoceros)

6. Dachigam National Park- J & K – Kashmir Stag (Hangul)

7. Hemis National Park -J & K

8. Kishtwar National Park -J & K

9. Silent Valley National Park -Kerala

10. Eravikulam National Park -Kerala

11. Bandhavgarh National Park- M.P.

12. Kanha National Park- M.P.

13. Madhav National Park- M.P.

14. Pench National Park- M.P.

15. Shivpuri National Park -M.P. - Birds

16. Indravati National Park- Chhattisgarh

17. Keoladeo National Park -Rajasthan

18. Ranthambore National Park -Rajasthan

19. Desert National Park -Rajasthan

20. Sariska National Park- Rajasthan

21. Namdapha National Park -Arunachal Pradesh

22. Marine National Park- Gujarat

23. Pin Valley National Park -Himachal Pradesh


24. Bandipur National Park- Karnataka

25. Nagarhole National Park -Karnataka

26. Bannerghatta National Park -Karnataka

27. Tadoba National Park- Maharashtra

28. Boriveli National Park- Maharashtra (or Sanjay Gandhi National Park)

29. Balpakram National Park -Meghalaya

30. Nokrek National Park- Meghalaya

31. Nandan Kanan National Park- Orissa

32. Chandka Elephant Reserve- Orissa

33. Simlipal Tiger Reserve- Orissa

34. Corbett National Park -Uttaranchal

35. Rajaji National Park- Uttaranchal

36. Valley of Flower N. Park -Uttaranchal

37. Nandadevi National Park -Uttaranchal

38. Dudhwa National Park- U.P.

39. Govind National Park- U.P.

Post a Comment